apa-7-kaynak-gosterme

APA 7 Kaynakça Örnekleri

Akademik çalışma yapan kişilerin ihtiyacı nedeniyle APA 7 kaynakça örnekleri hazırlamayı uygun buldum. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından hazırlanan APA kurallarının sonuncusu APA 7 stilidir.   APA Stili, metin içi gösterim ve kaynakça hazırlamaya yönelik geniş bir içeriğe sahiptir. APA 7, American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanan kuralların sonuncusudur. APA 7 yayım kılavuzu Ekim 2019’dan itibaren kullanılmaktadır. Bu yazıda APA 7 kurallarına uygun olarak APA 7 kaynakça örneklerine yer verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için  APA 7 Yazım Kuralları yazımı da inceleyebilirsiniz.

Yazı İçeriği

APA 7 Süreli Yayımlar

Doi numaralı dergi makalesi

Asar, R. ve Çelikten, Y. (2016). Shadowing a woman administrator: A Turkish case. Universal Journal of Management, 4(11), 607-614. https://doi.org/10.13189/ujm.2016.041102

Yediden fazla yazarlı DOI kullanılabilir dergi makalesi

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437–471. http://doi.org/fg6rf9

Doi numarası olmayan dergi makalesi

Asar, R. ve Çelikten, M. (2016). Evaluation of the attitudes towards women managers working at educational ınstitutions. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi6(10), 8-19.

DOI numaralı dergi makalesinin erken çevrim içi yayımı (online first)

Huestegge, S. M., Raettig, T. ve Huestegge, L. (2019). Are face-incongruent voices harder to process? Effects of face–voice gender incongruency on basic cognitive information processing. Experimental Psychology. Erken çevrim içi yayın. https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000440

Basımda olan dergi makaleleri

Baloğlu, N. ve Karadağ, E. (baskıda). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel geli­şimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.

Popüler dergi makalesi

Özbaşaran-Dede, N. (2008, Kasım). Küresel iklim savaşçıları: Solucanlar. Bi­lim ve Teknik, 492, 11-13.

Çevrim içi popüler dergi makalesi

Bustillos, M. (2013, 19 Mart). On video games and storytelling: An interview with Tom Bissell. The New Yorker. https://www.newyorker.com/books/page-turner/on-video-games-and-storytelling-an-interview-with-tom-bissell

Haber makalesi

Harlan, C. (2013, 2 Nisan). North Korea vows to restart shuttered nuclear reactor that can make bomb-grade plutonium. The Washington Post, A1, A4.

Çevrim içi haber makalesi

Guarino, B. (2017, 4 Aralık). How will humanity react to alien life? Psychologists have some predictions. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/ 2017/12/04/how-will-humanity-react-to-alien-life-psychologists-have-some-predictions

APA 7 Blog gönderisi

Asar, R. (2021, 5 Mart). Yeni Yönetim Yaklaşımları.  Yönetsel. https://yonetsel.com/yeni-yonetim-yaklasimlari/

Bütün bir derginin özel bir sayısı veya bir kısmı

Hesapçıoğlu, M. (Ed.). (2002). Küreselleşme ve eğitim [Özel sayı]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1).

APA 7 Kitaplar, Kaynak Kitaplar ve Kitap Bölümleri

Bir kitabın tamamının basılı hâli

Başaran, İ. E. ve Çınkır, Ş. (2011). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ekinoks Yayınevi.

Doi numarası olan kitap

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000

Editörlü kitap

Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press.

Editörlü kitapta bölüm

Dönmez, B. (2013). Motivasyon. S. Özdemir (Ed.), Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama içinde (s. 185-229). Pegem Akademi.

Çok ciltli çalışmanın tek cildi

Fiske, S. T., Gilbert, D. T., & Lindzey, G. (2010). Handbook of social psychology (5th ed., Vol. 1). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470561119

Travis, C. B., & White, J. W. (Eds.). (2018). APA handbook of the psychology of women: Vol. 1. History, theory, and battlegrounds. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000059-000

Yeniden yayımlanan kitap

Freud, S. (2010). The interpretation of dreams: The complete and definitive text (J. Strachey, Ed. & Trans.). Basic Books. (Original work published 1900)

Çeviri ile yeniden yayımlanan kitap

Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.; 2nd ed.). Basic Books. (Original work published 1966)

Teşhis ve tanılama kılavuzu

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Sözlük, eş anlamlılar sözlüğü veya ansiklopedi

Türk Dil Kurumu (t.y.). Türk Dil Kurumu sözlükleri. 20 Haziran 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Dini kitaplar

Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali (M. H. Yazır, Çev.). (2021). Halk Kitabevi.

Wikipedia girişi

Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları (2021, 13 Nisan). Wikipedia içinde. https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7edeki_yabanc%C4%B1_k%C3%B6kenli_s%C3%B6zc%C3%BCklerin_T%C3%BCrk%C3%A7e_kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1klar%C4%B1

Başka bir kaynaktan yeniden yazılmış kitap bölümünün İngilizce çevirisi

Piaget, J. (1988). Extracts from Piaget’s theory (G. Gellerier & J. Langer, Trans.). In K. Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive deveiopment to adolescence: A reader (pp. 3-18). Erlbaum. (Reprinted from Manual of child psychology, pp. 703-732, by P. H. Mussen, Ed., 1970, Wiley)

Editörlü bir kitabın çevirisi yapılarak yeniden yayımlanan bölümü

Heidegger, M. (2008). On the essence of truth (J. Sallis, Trans.). In D. F. Krell (Ed.), Basic writings (pp. 111–138). Harper Perennial Modern Thought. (Original work published 1961)

APA 7 Teknik Raporlar ve Araştırma Raporları

Bir devlet kurumu veya başka bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor

Australian Government Productivity Commission & New Zealand Productivity Commission. (2012). Strengthening trans-Tasman economic relations. https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/ australia-new-zealand/report/trans-tasman.pdf

Bir devlet kurumu veya başka bir kuruluş tarafından hazırlanan yazarı belli olan rapor

Fried, D., & Polyakova, A. (2018). Democratic defense against disinformation. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/images/ publications/Democratic_Defense_Against_Disinformation_FINAL.pdf

APA 7 Toplantı ve Sempozyumlar

Katkı sunulmuş sempozyum

Karadağ, E., Aypay, A. ve Baloğlu, N. (2010, Mayıs). Eğitim yönetimi araştırmalarına analitik bir bakış: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi’nin analizi -2004 ile 2009-. S. Özdemir (Başkan), 5. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Bildiri veya poster sunumu

Akçay, A. (2004, 22 Mayıs). Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarının özellikleri ve fırat üniversitesi öğrencilerinin BDE uygulamalarına yaklaşımı [Bildiri sunumu]. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, Ankara.

APA 7 Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

Yayımlanmamış doktora veya yüksek lisans tezi

Asar, R. (2021). Okul yöneticilerinin öğretmenlere ilişkin insan doğası varsayımları ve sergiledikleri yönetim tarzları [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

Çevrim içi yayımlanmış yüksek lisans veya doktora tezi (veri tabanında değil)

Asar, R. (2021). Okul yöneticilerinin öğretmenlere ilişkin insan doğası varsayımları ve sergiledikleri yönetim tarzları [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/23612

APA 7 Görsel-İşitsel Medya

Film

Forman, M. (Yönetmen). (1975). One flew over the cuckoo’s nest [Film]. United Artists.

Başka bir dile çevrilmiş film

Forman, M. (Yönetmen). (1975). Guguk kuşu [One flew over the cuckoo’s nest]  [Film]. United Artists.

TED konuşmaları

Gillespie, I. (2021, Haziran). How one person saved over 2.000 children from the Nazis. [Video]. TED Konferansları. https://www.ted.com/talks/iseult_gillespie_how_one_person_saved_over_2_000_children_from_the_nazis?language=tr

YouTube videosu veya diğer akış videoları

Avrupa Yakası (2015, 21 Ağustos). Avrupa Yakası 51. bölüm  [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nAkHkHwZVAs

APA 7 Web Sayfaları ve Web Siteleri

Bir haber sitesindeki web sayfası

Yaman, Ş. (2020, 6 Ocak). Okul müdürlerinin yüzde 5.3’ü kadın. Milliyet. https://www.milliyet.com.tr/gundem/okul-mudurlerinin-yuzde-5-3u-kadin-6116245

Bir web sitesinde yazarı belli olan sayfa

Asar, R. (2021, 26 Mart). Yönetim açısından insan doğası. Yönetsel. https://yonetsel.com/yonetim-acisindan-insan-dogasi/

Bir web sitesindeki grup yazarlı web sayfası

Hacettepe Üniversitesi (t.y.). Araştırma yönetimi. https://hacettepe.edu.tr/arastirma/arastirma_yontemi

Erişim tarihine göre bir web sitesindeki web sayfası

Yönetsel (2018, 3 Kasım). Yönetim. 8 Ağustos 2021 tarihinde https://yonetsel.com/yonetim-acisindan-insan-dogasi/ adresinden edinilmiştir.

APA 7 kaynakça örnekleri burada bitmektedir. Normalde buradaki örneklerden daha fazla APA 7 kaynakça örnekleri bulunmaktadır.  Bu yazıda sıklıkla kullanılan APA 7 kaynak gösterimlerine yer vermeye çalıştım. Eklememi istediğiniz APA 7 kaynak gösterimleri için iletişime geçebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top